สมัครทดลองใช้ระบบ (เฉพราะสถานศึกษาเท่านั้น)
1. ข้อมูลสถานศึกษา
2. จำนวนนักเรียน
3. ข้อมูลผู้ประสานงาน