• โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะออฟไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
             โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ตั้งอยู่โนนสว่าง   ถนนปัทมานนท์   เลขที่  429  หมู่ที่  8   ตำบลเกษตรวิสัย   อำเภอ  เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   ห่างจากตัวจังหวัด  49  กิโลเมตร   เนื้อที่  116 ไร่ 1 งาน  90  ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2507  อาคารหลังแรกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508  โดยมีเงินทุนสมทบในการก่อสร้าง ดังนี้
            1. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอเกษตรวิสัย   80,000  บาท
            2. พลอากาศเอกบุญชู -คุณหญิงอนงค์   จันทรุเบกษา   100,000  บาท
            3. งบประมาณแผ่นดิน   150,000  บาท 
            และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์”  เพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศเอกบุญชู   จันทรุเบกษา   อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  และอดีตแม่ทัพอากาศ ซึ่งท่านมีบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านป่ายาง  อำเภอเกษตรวิสัย  และต่อมาท่านได้ความช่วยเหลือ ดังนี้
            - ปี พ.ศ. 2512  บริจาคสร้างรั้วโรงเรียน                30,000  บาท 
- ปี พ.ศ. 2513  บริจาคซื้ออุปกรณ์การศึกษา           2,000  บาท 
            - ปี พ.ศ. 2514  บริจาคซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า        45,000  บาท 
            - ปี พ.ศ. 2515  บริจาคซ่อมอาคารเรียนหลังแรก   60,000  บาท 
            - ปี พ.ศ. 2527  คุณหญิงอนงค์บริจาคซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต    30,000  บาท 
            - ปี พ.ศ. 2531  ก่อตั้งมูลนิธิจันทรุเบกษา  ใช้ดอกผลเป็นทุนการศึกษา ปีละ   45,000 – 60,000 บาท 
- ปี พ.ศ. 2541  พลอากาศเอกชนินทร์  จันทรุเบกษา บริจาครถบัส  45  ที่นั่ง จำนวน 1  คัน และเครื่องถ่ายเอกสาร
- ปี พ.ศ. 2549 สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า  มอบอาคารสถานีวิทยุ  300,000  บาท 
- ปี พ.ศ. 2550 พลอากาศเอกชนินทร์  จันทรุเบกษา  บริจาคเงินซ่อมแซมปรับปรุงรถบัส  100,000  บาท
- ปี พ.ศ. 2551 พลอากาศเอกชนินทร์  จันทรุเบกษา บริจาคเงินก่อสร้างอนุสาวรีย์ ท่านพลเอกบุญชู  จันทรุเบกษา  150,000 บาท
- ปี พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเกียรติยศ  โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โดยมีผู้บริจาค ดังนี้
1. พลอากาศเอกชนินทร์  จันทรุเบกษา  จำนวนเงิน  200,000  บาท
2. คณะผ่าป่าสามัคคีรวมศิษย์เก่าจันทรุเบกษาอนุสรณ์  พ.ศ. 2544 จำนวนเงิน  561,521 บาท
3. คณะผ่าป่าสามัคคีรวมศิษย์เก่าจันทรุเบกษาอนุสรณ์  พ.ศ. 2547 จำนวนเงิน  870,000 บาท
4. กลุ่มเพื่อนรุ่น 04 ศิษย์เก่า มศ. 3  รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2522  จำนวนเงิน  100,000 บาท
5. คณะผ่าป่าศิษย์เก่า ม. 6 รุ่นที่ 24  ปีการศึกษา 2535  จำนวนเงิน  50,000 บาท
6. กลุ่มเพื่อน 06 ศิษย์เก่า รุ่น มศ. 5  รุ่นที่ 14  ปีการศึกษา 2526  บริจาคหน้าต่างบานเลื่อนและประตูบานสวิง  จำนวนเงิน  250,000 บาท
7. คณะผ้าป่าสามัคคีรวมศิษย์เก่าฯ  พ.ศ. 2552  จำนวนเงิน  970,000 บาท
8. นายเสนัด  อุดมทรัพย์  บริจาคประตูบานเลื่อน  จำนวนเงิน  22,000 บาท
9. กลุ่มเพื่อน 04 และคณะครูผู้มีจิตศรัทธา บริจาคพื้นหิน ข้อและฝ้าเพดาน จำนวนเงิน 185,000 บาทรวมยอดเงินบริจาค  จำนวน  3,188,521  บาท
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เมื่อปีการศึกษา  2507   จำนวน 1  ห้องเรียน  โดยส่งนายสมาน   โรจนกร ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   จังหวัดร้อยเอ็ด   มาเป็นครูใหญ่คนแรก                        
นักเรียนคนแรกของโรงเรียนที่มีเลขประจำตัวเลขที่ 1  นายอุดร   ยาวะโนภาส   เลขที่ 2  นายสะอาด   ไชยพิมพ์    เลขที่ 3  นายพิชัย   หมื่นด้วง
            สถานที่ตั้ง  429  หมู่ที่ 8  ตำบลเกษตรวิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่า  ชาวบ้านเรียกว่า “โนนสว่าง ”