• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,361 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย สุริยะ ศรีอุทุมพร​
ประเภททั่วไป แผนการเรียนศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬา และอาชีพ (เลือก เน้นนันทนาการและกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ คหกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี)
13/03/2565 16:19
2 เด็กหญิง สิทธิดารัตน์ เกิดแย้ม
ประเภททั่วไป
13/03/2565 16:16
3 เด็กชาย ธีรโชติ พรายแก้ว
ประเภททั่วไป
13/03/2565 16:10
4 นางสาว ภูริชญา ศรีมาตา
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13/03/2565 16:01
5 เด็กหญิง สิรีธร ภูริชิติสิน
ประเภททั่วไป
13/03/2565 16:01
6 เด็กหญิง พิชากานต์ เทวารักษ์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 15:58
7 นาย พิตรพิบูล เอี่ยมองค์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
13/03/2565 15:32
8 เด็กหญิง ชลภัทร สีน้ำเงิน
ประเภททั่วไป
13/03/2565 15:30
9 เด็กหญิง มิณ​ฑิตา​ เพิ่มทวี
ประเภททั่วไป
13/03/2565 15:19
10 เด็กชาย ธนภัทร ลับโกษา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 15:18
11 เด็กหญิง อาทิตยา อุไรวรรณ
ประเภททั่วไป
13/03/2565 15:15
12 นางสาว ปิยะธิดา ภัควิชาวดี
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
13/03/2565 15:08
13 เด็กชาย วาริ นุตยกุล
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 15:04
14 เด็กหญิง กานต์ปภัส นันทศิริ
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:58
15 เด็กหญิง พิชญาภัค วัฒนาจิรวัฒน์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 14:53
16 เด็กหญิง นัชชา จาดบุญนาค
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:48
17 เด็กหญิง ธิดาพร สุขนก
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:48
18 เด็กหญิง ณัฏฐา ธรรมนิทรา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 14:43
19 นาย ณัฐกิตติ์ ก้านพลูกลาง
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13/03/2565 14:40
20 เด็กชาย รัชพล เทียมเศวต
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:38
21 นางสาว ดลญาณ์ พันชน
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/03/2565 14:32
22 เด็กหญิง วัชราภรณ์ จันระคร
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 14:28
23 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อินทปัญญา
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13/03/2565 14:17
24 เด็กหญิง ปพิชญา ทรงรัตน์
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:07
25 เด็กหญิง นนณภัทร ณพัทลุง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 14:06
26 เด็กหญิง ฐิณิสตาร์ บุญเมือง
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:05
27 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แซ่เฮ้ง
ประเภททั่วไป
13/03/2565 14:03
28 เด็กหญิง ครองขวัญ บัวอ่อน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 13:53
29 เด็กหญิง เนตรอัปสร เมืองซ้าย
ประเภททั่วไป
13/03/2565 13:44
30 เด็กหญิง ณัญญ์ณิศชา ยาหอมทอง
ประเภททั่วไป
13/03/2565 13:16
31 นางสาว พิยดา มหาชาติ
ประเภททั่วไป แผนการเรียนอักษรศาสตร์ เน้นจีนและภาษาญี่ปุ่น
13/03/2565 13:14
32 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ แขขุนทด
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 13:05
33 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรี แป้นเกิด
ประเภททั่วไป แผนการเรียนอักษรศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ
13/03/2565 13:04
34 เด็กหญิง ฐิติญา วรรณหม้อ
ประเภททั่วไป
13/03/2565 13:03
35 เด็กหญิง สุขานาถ สาระกูล
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:51
36 เด็กชาย ธีรภัท ศรีละไม
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:51
37 นางสาว กัลยา เกษามูล
ประเภททั่วไป แผนการเรียนอักษรศาสตร์ เน้นจีนและภาษาญี่ปุ่น
13/03/2565 12:46
38 นางสาว ชนั​ญ​ชิ​ดา​ ชุนชรัตน์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
13/03/2565 12:45
39 นาย ธนกฤต สินทรัพย์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13/03/2565 12:44
40 เด็กชาย ปาณัสม์ อำรุง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:43
41 เด็กหญิง แพรพันวา มุสิกะพันธ์
ประเภททั่วไป
13/03/2565 12:32
42 เด็กชาย ตนุภัทร วิระวัฒน์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:29
43 เด็กหญิง ธนัสฐา โสภา
ประเภททั่วไป
13/03/2565 12:26
44 เด็กชาย วิชญุตม์ ท้องฟ้า
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:23
45 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ วิศวกิจดำรงค์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/03/2565 12:20
46 เด็กชาย วีรกิตติ์ ท้องฟ้า
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:18
47 เด็กชาย รพีพัฒน์ วางหา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
13/03/2565 12:18
48 เด็กชาย สิรดนัย รัตโนดม
ประเภททั่วไป
13/03/2565 12:10
49 เด็กหญิง วิภาดา ฉ่ำทวี
ประเภททั่วไป
13/03/2565 11:59
50 เด็กชาย จิรภัทร จันทร์โต
ประเภททั่วไป
13/03/2565 11:44

แสดง 1 - 50 จาก 1,361 รายการ