• โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทย)
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทย)

เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: สมัรเรียนทั่วไป (ทดสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 50 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/09/2563 08:30 ถึง 10/10/2563 16:30