• โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: สมัครเรียนทั่วไป (ทดสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 50 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 09/01/2564 15:16 ถึง 13/01/2564 15:16