สมัครทดลองใช้ระบบ (เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น)
1. ข้อมูลสถานศึกษา
2. คำนวนค่าบริการ
(อ้างอิงจาก www.obec.go.th)

ค่าบริการต่อการใช้ระบบ
Package 1: ราคา1 บาท
Package 2: ราคา2 บาท
Package 3: ราคา3 บาท
3. ข้อมูลผู้ประสานงาน